Ατομική Συμβουλευτική και Θεραπεία

“Μπορείς να αντέξεις όλες τις λύπες αν τις βάλεις σε μία αφήγηση…”

Isak Dinesen

Σε περιόδους που βρισκόμαστε μπροστά σε σημαντικές αποφάσεις και καλούμαστε να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους μας, είναι πολύ συνηθισμένο να νιώθουμε πως έχουμε στερέψει από νέες ιδέες. Μέσα σε κλίμα εχεμύθειας και εμπιστοσύνης, σε μία διαδικασία ενεργητικής ακρόασης από τον θεραπευτή  γίνεται προσπάθεια να κατανοήσει ο θεραπευόμενος τα συναισθήματα και τις σκέψεις του και να δει όλες τις πτυχές του ζητήματος που τον προβληματίζει.

Στόχος είναι η πολύπλευρη κατανόηση της κατάστασης που μας έχει προβληματίσει και η ανάδειξη των προσωπικών αναγκών και των βαθύτερων επιδιώξεων του καθενός μέσα σε αυτή. Μέσα από συνεδρίες μπορούν να αναδειχθούν εναλλακτικές και επιλογές δράσης, ενώ ακόμα μπορούν να καλλιεργηθούν στρατηγικές διαχείρισης  που θα χρησιμεύσουν και στο μέλλον σε παρόμοια ζητήματα που θα προκύψουν.

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με τα σημαντικά πρόσωπα στη ζωή μας. Το άτομο διερευνά  τον χάρτη των δυνατοτήτων του με στόχο την επιλογή της καλύτερης δυνατής εναλλακτικής που  παράλληλα θα θέσει τις βάσεις για τη μελλοντική του εξέλιξη.

Το πλάνο συνεργασίας συν-διαμορφώνεται ανάλογα με το ζήτημα που απασχολεί το άτομο ενώ δίνεται έμφαση στις δικές του μοναδικές ανάγκες. Στις συνεδρίες μπορούν να έρθει κάποιος συγγενής ή φίλος που το άτομο εμπιστεύεται και θεωρεί ότι θα μπορούσε να βοηθήσει. Ενώ μπορεί το άτομο να επιλέξει να κάνει κάποιες κοινές συνεδρίες με τον/τη σύντροφο ή κάποια μέλη της οικογένειας του.